Gassanlegg i boligsameier

Utleie av leilighet
november 17, 2016
Nye styremedlemmer
januar 16, 2017

Dette har styret og beboerne ansvar for

som styremedlem eller beboer i et boligsameie har du ansvar for at gassanlegget brukes lovlig og sikkert. Manglende vedlikehold og feil bruk kan føre til alvorlige ulykker


Beboernes ansvar

Beboerne har ansvar for at anlegget i den enkelte leilighet kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig, og at apparater og utstyr brukes riktig og sikkert.
Beboerne har ansvar for:

 •  at det utføres vedlikehold/service og kontroll av anlegget inne i egen leilighet (må kunne dokumenteres)
 •  å studere monterings- og bruksanvisning før apparat og anlegg tas i bruk
 •  å være kjent med beredskapsplanen som foreligger for boligsameiet
 •  å være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forholdsregler

Gasslekkasje i en leilighet kan raskt få konsekvenser for øvrige beboere. Propangass (LPG) er tilsatt lukt for raskt å kunne oppdage lekkasje. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist. Propan er tyngre enn luft og vil ved en lekkasje samles på laveste punkt.
 

 

Styrets ansvar

Styret har ansvar for å melde inn gassanlegget til DSB før det tas i bruk. Det gjøres via Altinn. Dersom det er et gassanlegg som forsyner flere boligsameier, kan innmeldingen av praktiske årsaker gjøres av gasselskapet.

Styret skal blant annet kunne fremlegge:

 

 • dokumentasjon fra gasselskapet som viser at gassanlegget er konstruert, bygget, vedlikeholdt og kontrollert i samsvar med regelverket
 • dokumentasjon av at anlegget driftes, vedlikeholdes og kontrolleres på en sikker måte
 • situasjonsplan som gir en oversikt over plassering av tank, rør med videre
 • risikoanalyse på anlegget som er oppdatert ved eventuelle endringer
 • beredskapsplan hvor også ulykker med gass er tatt med
 • avtale med uavhengig kontrollør (teknisk kontrollorgan eller akkreditert inspeksjonsorgan) om systematisk tilstandskontroll av gassanlegge

 

 

Gassflasker

Hvis det brukes gassflasker i den enkelte leilighet, er det viktig å være klar over reglene for bruk, vedlikehold og oppbevaring.

 • Det er ikke tillatt å oppbevare propanflasker i kjeller eller loft. Flaskene skal oppbevares stående på stabilt underlag.
 • Sørg for god lufting på terrasser hvor det oppbevares gass eller hvor rør for avgass fra gasspeis kommer ut.
 • Sjekk slanger, koblinger og pakninger jevnlig, og bytt ut hvis det er tegn til lekkasje.

Regelverk og gode tips

Forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff, regulerer bruk av gass i Norge. Regelverket stiller blant annet krav til eier og bruker i boligsameier med gassinstallasjoner og til løse gassflasker.

Forskrifter

Forskrift med veiledning og temaveiledning om bruk av farlig stoff,  del 1, utdyper kravene og ligger på   http://WWW.dsb.no

På   http://www.dsb.no/gass   kan du lese mer om sikker bruk av gass i hjem og fritid.   Forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff,