Ekstraordinært Årsmøte Sameiet Skagen Brygge

Til seksjonseierne i sameiet Skagen Brygge Haugesund, 03.11.2021
november 3, 2021
Protokoll Årsmøtet 2021 Sameiet Skagen Brygge
november 25, 2021

Dagsorden for Ekstraordinært Årsmøte Sameiet Skagen Brygge
Tid: tirsdag 23.11.21 kl 19:00
Sted: Stålehuset 5 etg.

Saker årsmøte 2021

• Registrering av fremmøtte, eventuelt fullmakter.
• Valg av møteleder og seksjonseier som skal underskrive protokoll.
• Godkjenning av regnskap for 2020 – vedlagt regnskap og revisjonsberetning
• Finans og vedlikeholdsfond – status
• Budsjett 2021
• Styrehonorar 2020
• Valg av nye styremedlemmer.
• Lys garasje – få godkjenning – investering 2022
• Ladere – bestilling av lader på link/
• Altibox/fiber
• Nøkkelbrikker, skal vi sette grense på maks antall?
• Omgjøring av fellesarealer i garasjeanlegg Ø3 til ny redskapsbod.
• Sette penger i fond? 10%?
• Få inn tillatelse på nye lyskilder i garasje. Investere i 2023.
• Adgang til leiligheter for å skifte røykdetektor og videreføre arbeid med brannsentral
• HC-åpning på dører.

Innkomne saker fra styret Skagen Brygge:

Trakasering og sjikanering av styrets medlemmer med familie.

Flere av styrets medlemmer og familiemedlemmer har opplevd trakasering/sjikanering av en sameier.

  • Henvendelse i parkeringsanlegg Skagen Brygge.
  • Tilrop i Haugesund sentrum.
  • Trakasering via sms/E-post.
  • Kontakt med arbeidsgiver.
  • Iakttagelse av seksjonseiere  i vinduer.
  • Telefonoppringninger.

Innkomne saker fra seksjonseier Dag Eliassen:

Sak 1
Farge på Kjellerdører i Ø blokkene.
Under vårens dugnad på sameiet ble nyinnkjøpte kjellerdører malt i farger ulik de utskiftede dørene. Dette er et brudd på sameiets retningslinjer, da det her går tydelig fram at eventuell ny maling/overmaling som blir foretatt på bygningsmassen skal males i de originale fargene. Dette er retningslinjer som har ligget inne i sameiets regelverk i 13-14 år og det ligger i styrets ansvar å opprettholde sameiets regler etter pålegg fra årsmøtet.

Sak 2 Gatenavnskilt
Sameiet har gått til innkjøp av nye gateskilt som de mener forbedrer adresseskiltingen på byggene. De nye skiltene bærer preg av å være reklameskilt, mer en vanlige gateskilt og har fått en meget uheldig utforming. Argumentet var at de gamle var for små og vanskelig å se. Dette kunne vært ordnet på en enkel måte ved å montere skiltene slik illustrasjonen viser. Da blir de opplyst hele døgnet og ikke som i dag kun på dagtid og i sommerhalvåret.
De nye skiltene bryter med retningslinjer for gatenavnskilt ved ikke å benytte kontrastfargene sort tekst på hvit bunn. Teksten Flathauggt. er nå redusert til ca ¼ del av størrelsen på de opprinnelige skiltene og til alt overmål montert vertikalt på skiltet slik at den i praksis ikke er mulig å oppfatte. I tillegg er tallene ikke fullstendige og på grunn av dårlig fargekombinasjon vanskelig å lese. Særlig hvite tall på gul bakgrunn er uheldig og sett i sammenheng med hvit vegg meget vanskelig å lese. Personer med fargesynsfeil vil ha store problemer med å tolke disse skiltene. Nye skilt bør fjernes og erstattes med de opprinnelige skilt på samme plass som vist på bildet under.

Innkomne saker fra seksjonseier Øyvind Nordahl:

Sak 1

Hei,
som varslet i brev fra adv Haugland vil jeg fremme et forslag til årsmøtet som punkt ‘redskapsbod’.
Kjekt at dere tok til fornuft ifht til å stoppe byggingen av boden i stedet for fortsatt å bryte lovverket og sameiets vedtekter med å igangsette bygging av boden. Årsmøtet skal avgjøre dette. Det følger også et lovkrav at det stilles krav til reseksjonering av eierseksjonsbegjæringen, da denne ikke sammenfaller med dommen og med de avstemningsreglene som gjelder.

Ellers legger vi ved nylig dom fra Eidsivating Lagmannsrett som setter kravene for bygging av boden mht breddekrav på parkeringsplassene! Inntil vegg skal en slik parkeringsplass minst være 3 m! Handikapplass skal min 4,5m. Byggingen har kommet veldig skjevt ut – for å si det mildt er det som er laget av hobbysnekkeren vindskjevt. Bredde inne ved vegg er 291 målt fra bodens veggplate mot betongvegg på ytre parkeringsplass.
Målt i forkant av ytre parkeringsplass er bredden 287cm. Dvs den skrever 4 cm! Selve boden er 247cm i bakkant og 255 cm(inkl plater) i forkant! Dette gjør at ytre parkeringsplass blir innsnevret med 12cm! Uansett må dette justeres og vegg rives ned. Jeg vil også kontakte eltilsynet, da snekkeren har bygget inn sterkstrømsledning som skulle ha vært i rør! Enhver snekker kjenner til dette! Representant fra Helgevold påpekte dette!

Den uttalelsen på generelt grunnlag fra bygg og plan som dere fikk allerede i april(det skulle ikke vi få vite noe om?!) gir ingen go for å sette i gang byggingen med de forbehold hun tar. Jeg har hatt dialog med brannforebyggende på Haugesund Brannvesen. Jeg har også hatt dialog med og gir oppdrag til et anerkjent firma innen brannforebygging og brannvern. De kommer på befaring. En foreløpig vurdering av tegning på bakgrunn av det som er bygget på ytre parkeringsplass med brennbart materiale – denne båsen blir en perfekt brannfelle! Skulle en Tesla begynne å brenne, kan den stå å brenne i hele 3 døgn! Med kjennskap til Solabrannen kan man risikere at Ø3 raser sammen som elementbygg I tillegg at bygget er innringet med gassrør!(Oslobrannen blokken som eksploderte!) Et annet viktig pkt er at – å få ut en brennende elbil fra denne smale båsen vil vanskeliggjøres. Ved elbilbrann prøver man jo å få bilen ut i friluft, men her er det ikke svingradius! Det er for smalt! Forøvrig var representanten fra brannvesenet opptatt av alle de innglassede terrassene uten pliktig overislingsanlegg. Her bør styret tenke på sitt ansvar ! Dette ble påpekt uten at jeg nevnte det. I løpet av morgendagen vil jeg fremme et kompromiss dere bør vurdere.

Ellers har min advokat i Oslo en vurdering på eventuell gjenopptakelse av selve saken som gikk i tingretten, på basis av habilitet på motpartens vitner og feilaktige opplysninger som ble vektlagt i tingrettens dom. Det kommer vi tilbake til.

Inntil videre anbefaler jeg dere å stoppe videre bygging, inntil dette er klarlagt!

Kommer tilbake med spesifik sak som kan legges frem for årsmøtet.

Sak 2

Emne: Redskapsbod og innplassering.

Innledningsvis vil jeg gjennomgå litt historikken i denne saken, som nå er inne i 5 året. Vi kjøpte leiligheten i 2015 hvor de tinglyste papirene i eierseksjonsbegjæringen(vedlegg A)viste tydelig at vi ble eier av arealet mellom våre 2 parkeringsplasser. Dette også sannsynliggjort av at første eier hadde boltet fast eget sykkelstativ fra starten 2008. Se erklæring vedl C fra Lloyd Moksheim. Han hadde i kontraktsmøte hos SR eiendom as blitt forelagt tinglyst etasjeskisse, som bekreftet eiendomsretten av det mellomliggende areal og inngikk i kontrakten. Tidligere daglig leder Djøseland for Kruse Smith i Hgsd opplyser at de i alle prosjekter lager kartskisse over parkeringsanlegget med fordeling av fellesareal og det areal som sameierne eier. Dette ble gjort for Skagen og er nok riktig tinglyst i Statens Kartverk. Han stillet seg uforstående til konflikten om innplassering av bod, da det er tinglyst egen plassering under Ø2 for lagring av sameiets eierandeler, hvor denne boden kan plasseres. Se første vedlegg romertall 1.

Jeg forhørte meg forøvrig med nærmeste naboer i parkeringsanlegget, som aldri hadde sett at dette arealet ble brukt av sameiet og som trodde at arealet tilhørte seksjonen. Stor var derfor overraskelsen da vi fikk beskjed fra nyvalgt styreleder som mente at arealet tilhørte sameiet! Dette benektet jeg. Jeg fikk brev fra Advokat Kjær(Advokatfellesskapet Eikesdal)i desember 2017 som forespurte dokumentasjon på eierskapet, som han da fikk av meg. Han sendte også et alt forslag. Jeg hørte ikke mer fra sameiet og regnet med at saken var ute av verden.

På slutten av 2017 hadde Solheim dialog om innplassering av eventuell bod(dette holdt han skjult for oss) med Arkitekt Thomas Brekke som hadde tegnet Skagen. Brekke frarådet å komme i konflikt med etablerte parkeringsplasser og fremmet eget forslag for Solheim, som han forkastet på egne vegne uten at det ble forelagt sameiet. Dette kunne ha spart mye problemer!

Over 1 år etter kommer det nytt brev nå fra adv Haavik med fornyet påstand, som kulminerte med stevning fra sameiet i 2018. Saken tapte vi, hvor dommeren allikevel uttrykte mye tvil og usikkerhet i dommen. Vi slapp saksomk. for motparten.

Sameiet hadde 2 vitner inkludert Solheim. I dommen blir det vektlagt at dette arealet iflg. Solheim hadde blitt brukt av sameiet. Dette er jo direkte usant. Se vedlegg C. Det andre vitnet som arbeidet for Budeng og Vik as/Kruse Smith uttalte seg som om hun hadde hatt formell salgs- og kontraktsfullmakt. Dette avviser tidligere leder for Sparebank 1 Eiendomsmekling i Haugesund, som hadde med salget og alle kontraktsinngåelser for Kruse Smith. Det bekreftes også av de tinglyste dokumenter i Statens Kartverk. Det kan også stilles spørsmål med det andre vitnets habilitet pga av en annen sak, hvor en nærstående førte sak mot en av byens tannleger med min advokat som motpartens advokat. Her fikk saksøker alle medsøkere mot seg, som godtok utmålt erstatning etter forslag fra min advokat.

10. mai 2021 sender Solheim forespørsel til Haugesund kommune om søknadsplikt for å bygge bod(vedlegg F). Da hadde byggingen allerede startet(!) og Solheim hadde beleilig latt være å opplyse at boden ville berøre vår ene handikapplass, som det er 5 av på parkeringsarealet under Ø3 og Ø4.(Merket HCP). På rettsbefaringen ble det forespurt av dommeren og demonstrert, at bildørene må kunne åpnes helt på handikapplassen innerst mht til handikapplass. Det står i dommen at sameiet var delvis enig i dette! Dette resulterer i at boden må bli betydelig smalere enn planlagt.

Han har heller ikke fulgt opp å komme med en brannteknisk vurdering av tiltaket. Jeg har på eget initiativ fått en vurdering som sier dette blir den perfekte brannfelle slik den ene veggen er laget i brennbart materiale. Ved et branntilfelle kan en elbil brenne i opptil 3 døgn og da vil betongelementene kunne bryte sammen med katastrofale følger for bygningsmassen over(ref Solabrannen). Hvis boden blir bygget vil det bli umulig å få ut en brennende elbil fra disse smale båsene pga liten svingradius. Solheim opplyste også i tingretten,  at det som skulle lagres var dyrt utstyr som bensindrevet snøfreser, bensindrevet mosefjerner etc. Dette vil nok teknisk myndighet bry seg om da det vil bryte de forbehold som er uttrykt i uttalelsen (se vedlegg F) ad søknadsplikt.

 

Vi respekterer dommen ved at mellomliggende arealet tilhører sameiet, men krever også at vi skal kunne åpne dørene fullt ut på vår handikapplass. Denne løsningen har også seksjon 22(vedlegg A). Sameiet vil kunne lagre redskaper mellom våre 2 parkeringsplasser, men tilpasset at dørene skal kunne åpnes inn på sameiets areal.

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

 

Sameiet har i følge eierseksjonsbegjæringen avsatt areal til lagring av redskaper under Ø2. Her vil man oppnå å få en dobbel så stor redskapsbod som den omsøkte, til en lavere pris pga 2 vegger og som ikke kommer i konflikt med andre rettigheter. Årsmøtet vedtar denne innplassering. Det vises ellers til Advokat Eikes skriv til sameiet.

Øyvind Nordahl

 

Vedlegg:

Eierseksjonsbegjæring

Prosessvarsel

Bobil parkering

Prosessvarsel (002)

Oversikt sak garasjeanlegg

Årsregnskap Sameiet Skagen Brygge 09.03

Noter 2020 Sameiet Skagen Brygge

Fullstendighetserklæring 2020 sameiet skagen

 

 

Haugesund,11.11.2021
_______________________________
Geir Solheim
styreleder